Opzeggen lidmaatschap

Artikel 4 Huishoudelijk reglement: de duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor tenminste zes maanden, tenzij nadrukkelijk vooraf anders overeengekomen.

Artikel 5 Huishoudelijk reglement: opzegging van het lidmaatschap
Opzegging dient schriftelijk dan wel per email te geschieden bij de ledenadministrateur van de vereniging en wel uiterlijk vier weken voor de datum waarop men het lidmaatschap wil beëindigen. Dit betekent dat opgezegd moet worden 4 weken voor aanvang van de zomervakantie van de basisscholen, danwel op 1 december. Doet men dit niet dan is men een volgend half jaar contributie verschuldigd.

In afwijking op bovenstaande kan er in geval van langdurige ernstige blessures eventueel wel tussentijds worden opgezegd. Een aanvraag hiervoor dient altijd per email via de ledenadministratie te worden ingediend (ledenadministratie@herculesbeemster.nl) en zal bij de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. Om in aanmerking te komen voor tussentijds opzeggen, dan wel restitutie van contributie in het geval van een blessure, dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. De blessure moet bij de train(st)ers bekend zijn
2. De blessure moet behandeld zijn bij arts/fysiotherapeut. Ook moet er een advies aan gekoppeld zijn. Op verzoek moet een verklaring overhandigd kunnen worden.
3. Door de leiding wordt de mogelijkheid aangeboden aan het lid cq de turn(st)er om aangepaste trainingen te volgen. Dit moet na een afgesproken tijd geëvalueerd worden.

U kunt het lidmaatmaatschap opzeggen via het ledensecretariaat.
Stuur een email naar: ledenadministratie@herculesbeemster.nl